Comité a Memberen

Zesummesetzung vun der LMWA

President: Romain Scheffen
Vizepresident: Henri Schwirtz
Caissier: Carlo Miller
Sekretär: Andy Brücker

Memberen:

Jeannot Boesen
Christiane Hankes-Kettmann
Romain Hankes
Marc Hilger
Jean-Marie Resch
Antoine Seyler